Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen AVG. Deze is per 25 mei 2018 in gegaan.
Door gebruik te maken of mee te werken aan onze dienstverlening accepteer je dit privacy beleid en geef je ons toestemming jouw persoonsgegevens te gebruiken voor onze dienstverlening.

Doeleinden

Det van Rooij voert in opdracht van jou of van een opdrachtgever werkzaamheden uit op het gebied van coaching, loopbaanbegeleiding, re- integratie en outplacement. Voor een juiste en correcte uitvoering is het noodzakelijk een aantal persoonsgegevens vast te leggen.
Het privacybeleid heeft tot doel:
● Te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van persoonsgegevens die bij Det van Rooij zijn opgeslagen;
● Te voorkomen dat personeelsgegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij bestemd zijn;
● Ieders recht op privacy te respecteren en te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Det van Rooij verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je verstrekt via de website, email en/of telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:
● (achter)Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, email-adres, geboortedatum, geslacht;
● Gegevens noodzakelijk ten behoeve van het traject, zoals opleiding, werkervaring, arbeidsongeschiktheidsgegevens, beroepswens, in te zetten activiteiten/opdrachten, voortgang van het traject. Indien je uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Det van Rooij persoonsgegevens verstrekt, geef je daarmee toestemming dat Det van Rooij deze gegevens verwerkt.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Det van Rooij zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, maar niet langer dan een jaar na afronding van het traject. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens

Jouw gegevens worden door Det van Rooij op dusdanige wijze opgeslagen dat de vertrouwelijkheid van deze gegevens altijd bewaard blijft. Wij nemen daartoe passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze computer wordt beveiligd met een up to date antivirus pakket en een firewall draaiend onder een goed up to date bestuurssysteem (Windows 10). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via detvanrooij@xs4all.nl.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, eventueel in overleg, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Det van Rooij en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar detvanrooij@xs4all.nl.

Geheimhouding en gedragscode

Det van Rooij is te allen tijde gehouden aan geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder die geheimhouding valt ook ons professionele oordeel over jou. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan. Zie daartoe ook op de website onze gedragscode.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
Det van Rooij kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijziging.